Прехвърляне на работното място при друг работодател - последици за служителите

Работното място е организирано цяло, състоящо се от материални ресурси (недвижими имоти, движимо имущество), нематериални ресурси (ноу-хау, изпълнители, бизнес контакти), структурно обособени (напр. Търговско дружество, бюджетна единица), в рамките на които работи екип от служители.

Съгласно действащия закон страна по трудовото правоотношение е работодателят, а не работното място. Работното място (по отношение на предмета) представлява набор от ресурси, необходими за функционирането на работодателя и заетостта на служителите. Вижте също

  • Как да документирам опит в чужбина?
  • Устен трудов договор - валиден ли е този формуляр??
  • Какъв е лимитът за неплатен отпуск??

Прехвърляне на работното място на друг работодател

Кодексът на труда не уточнява какво е прехвърляне на работно място при друг работодател. Въз основа на резолюцията на Върховния съд от 7 юни 1994 г., I PZP 20/94, може да се приеме, че от прехвърляне на работното място на друг работодател (или поглъщането на предприятието от друг работодател) се разбират като всички дейности и събития, които водят до прехвърляне на предприятието към друго лице в материален смисъл, изцяло или отчасти. С други думи, поглъщането на работното място се извършва винаги, когато активите, свързани със заетостта на служителите, преминат към друго лице. Събитие за поглъщане може да бъде както двустранен, така и едностранен законов акт или друго събитие като наследство.

Пример 1.

Прехвърлянето на работното място на друг работодател става в случай на сливания на компании, които - съгласно чл. 492 § 1 от Кодекса за търговските дружества - може да бъде под формата на:

  • сливане чрез придобиване - състоящо се в прехвърляне на всички активи на едно (придобито) дружество на друго (придобиващо) дружество за акции или акции, издадени от придобиващото дружество, на съдружниците на придобитото дружество;
  • сливане чрез създаване на ново дружество - състоящо се в учредяване на капиталово дружество, на което имуществото на всички сливащи се дружества се прехвърля за акции или акции на новото дружество.

Основен ефект 

Съгласно чл. 231 § 1 от Кодекса на труда, в случай на прехвърляне на работното място или част от него на друг работодател, той става страна по съществуващите трудови правоотношения по закон. Това означава, че трудовите правоотношения, установени от работодател, чието работно място (или част от него) е поето от друг работодател, продължават, но настоящият работодател се заменя с нов (този, който е поел работното място или част от него).

Пример 2.

Дружество X е поето от дружество Y. Следователно, съгласно чл. 231 § 1 от Кодекса на труда служителите на фирма X стават служители на фирма Y.

Отговорност за задълженията към служителите 

Предишният и новият работодател отговарят солидарно за задължения, произтичащи от трудовото правоотношение, възникнали преди прехвърлянето на част от работното място на друг работодател (член 231, § 2 от Кодекса на труда).

Солидарната отговорност за задължението се състои в това, че кредиторът може да изиска изцяло или частично изпълнението от всички длъжници заедно, от няколко от тях или от всеки от тях поотделно, и удовлетворяването на кредитора от някой от длъжниците освобождава останалите (член 366 § 1 от Гражданския кодекс).

Пример 3.

Фирма X не е платила възнаграждението, дължимо на служителя за януари 2021 г. През април 2021 г. част от него е поето от компания Y. Служителят, който не е бил платен, преди това е бил нает във фирма X - във връзка с придобиването - е станал служител на фирма Y. W При тези обстоятелства той може да предяви иска си за изплащане на просрочени възнаграждения за януари 2021 г. - на основата на солидарна отговорност - както от фирма X, така и от компания Y, както и от двете компании съвместно.

Консултация със синдикати

Съгласно чл. 261 от Закона за синдикатите, в случай на прехвърляне на заведение за заетост или част от него на нов работодател, съществуващите и новите работодатели са длъжни да информират писмено синдикатите, действащи при всеки от тях, за очакваната дата на този преход, неговите причини, правни, икономически и социални последици за служителите му, както и предвидените дейности по отношение на условията на работа на тези служители, по-специално условията на труд, възнаграждението и преквалификацията. Ако настоящият или новият работодател възнамерява да предприеме действия по отношение на условията за работа на служителите, той е длъжен да започне преговори със синдикатите, за да сключи споразумение в тази връзка в рамките на не повече от 30 дни от датата на предоставяне на информация върху тези действия..

Ако, от друга страна, при работодателите няма фирмени синдикати, те трябва да предоставят информация в гореспоменатия обхват директно на своите служители (член 231 § 3 от Кодекса на труда)..

Право на служителя да прекрати трудовия договор

В рамките на 2 месеца от прехвърлянето на работното място или неговата част на друг работодател работникът или служителят може да прекрати трудовото правоотношение без предизвестие със седемдневно предизвестие. Прекратяването на трудово правоотношение по този начин причинява за работника ефектите, които разпоредбите на трудовото законодателство включват при прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие (член 231 § 4 от Кодекса на труда).

Предложение за нови условия на труд и заплащане 

В деня на поемане на работното място или на неговата част работодателят е длъжен да предлага нови условия на труд и заплащане на служители, които преди това са изпълнявали работа на основание, различно от трудов договор (т.е. въз основа на назначение, назначение, избор или кооперативен трудов договор) и посочете дата, не по-кратка от 7 дни, до която служителите могат да направят изявление относно приемането или отказа да приемат предложените условия. В случай на несъгласие за нови условия на труд и заплащане, предишното трудово правоотношение се прекратява с изтичането на периода, равен на срока на предизвестието, считано от датата, на която служителят е подал декларация за отказ да приеме предложени условия или от датата, до която той може да подаде такава декларация (член 231 § 5). kp).

Защита на трайността на трудовото правоотношение

Прехвърляне на работното място на друг работодател не може да представлява причина, която да оправдава прекратяването на трудовото правоотношение от работодателя (член 231 § 6 от Кодекса на труда).

Споразумение за прилагане на по-неблагоприятни условия на работа

Ако това е оправдано от финансовото състояние на работодателя, който не е обхванат от колективен трудов договор или наема по-малко от 20 служители, може да се сключи споразумение за прилагане на по-неблагоприятни условия на работа от тези, произтичащи от трудови договори, сключени с тях служители, до степента и за периода, посочен в споразумението (не по-дълъг от период от 3 години). Това обаче не може да се прилага за спиране на разпоредбите на Кодекса на труда и разпоредбите на други актове и изпълнителни актове (член 231а във връзка с член 91 от Кодекса на труда).

Както се вижда от горното, правилно прехвърляне на работното място при друг работодател е сложна задача, включваща много дейности в областта на управлението на човешките ресурси в организационен, правен и икономически аспект. Препоръчваме: Две плащания на заплата - какъв е размерът им?

Оставете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here